บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
13 มิถุนายน 2022

ฟินน์คอร์ปช่วยเหลือบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิมูลค่า 320 ล้านบาทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ

GET YOUR INSIGHTS