ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม
พูดคุยกับเราได้ที่ Line Official Account
live chat
TH
FYNNCORP ADVISORY
ESG ADVISORY

ประเด็นด้านความยั่งยืน ไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งที่ต้องทำตามกระแสเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่ทุกบริษัทต้องทำเพื่อความอยู่รอด ปัจจุบันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักลงทุน และประชาชนทั่วไปต่างให้ความสำคัญกับประเด็นด้านความยั่งยืน ทำให้ธุรกิจต้องตระหนักรู้และปรับตัวด้วยการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดี

ฟินน์คอร์ป จึงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมและให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดทำนโยบายด้านความยั่งยืน รวมทั้งให้คำแนะนำด้านปฏิบัติตามเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนให้คำปรึกษาเพื่อให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างยั่งยืนได้

บริการของเรา

เราได้รับใบอนุญาตฯ บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ รวมถึงให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (License) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เราให้ความสำคัญในการดูแลลูกค้าและปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการให้บริการทางการเงิน

advisory ias 1
ESG Bond Issuance

ค้นหา วิเคราะห์ข้อมูล เข้าถึงผู้ออกหลักทรัพย์
เพื่อให้ได้ข้อมูลในการวิเคราะห์เชิงลึก โดย บริษัทฯ
จะให้คำแนะนำคุณค่าและความเหมาะสมของราคาหลักทรัพย์

advisory ias 2
ESG Consulting

มีการ Promote บทวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้
แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย โดยให้นักวิเคราะห์ที่รับผิดชอบ
เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ จัดทำ Monitoring Performance
เพื่อติดตามผลของการวิเคราะห์

ESG Bond Issuance

บริการให้คำปรึกษาในเรื่องการระดมทุนผ่านตราสารหนี้ที่ให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Bond) ซึ่งส่งเสริมให้ผู้ระดมทุนนำเงินไปใช้เพื่อดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้แนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อม สังคม และการมีบรรษัทภิบาลที่ดี

  • ตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Bond)

  • ตราสารหนี้เพื่อสังคม (Social Bond)

  • ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond)

  • ตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (SLB)

ESG Consulting

บริการให้คำปรึกษา และจัดทำข้อมูลนโยบาย และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน จัดทำร่างรายงานด้านความยั่งยืนแก่บริษัท เพื่อเผยแพร่แก่ผู้มีส่วนได้เสียพร้อมทั้งให้คำแนะนำในด้านการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาแผนการดำเนินงานตลอดจนสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

Strategy & Policy
ให้คำปรึกษาเรื่องการจัดทำนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนระดับองค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขององค์กรนั้นๆ
Implement
ให้คำแนะนำเรื่องการดำเนินการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้รวมทั้งเก็บข้อมูลและประเมินผล
ESG Report
จัดทำรายงานความยั่งยืน เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียขององค์์กร
บริษัทที่ไว้วางใจใน FynnCorp
ร่วมสร้างความสำเร็จไปกับเรา?
มากกว่าแค่การเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุน
เราพร้อมมอบคำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนที่เหมาะสมให้กับลูกค้า