ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม
พูดคุยกับเราได้ที่ Line Official Account
live chat
FYNNCORP ADVISORY
ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านวาณิชธนกิจการเงินและงานการเงินของบริษัท ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมมอบบริการให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้คำแนะนำอย่างละเอียดตามแผนธุรกิจของลูกค้า เรานำเสนอบริการที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย รวมทั้งยังครอบคลุมการดำเนินการตามแผนงานที่ตกลงร่วมกัน

นอกจากนี้เรายังให้การสนับสนุนลูกค้าในการลงทุนที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทุน การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) การเสนอขายหลักทรัพย์ การประเมินมูลค่ากิจการ การควบรวมกิจการ การเข้าถือสิทธิ์ และการปรับโครงสร้างเงินทุน

ด้วยความอิสระและความเป็นมืออาชีพเรามุ่งทำงานเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของพันธมิตร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความช่วยเหลือที่ท่านได้รับนั้นปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริการของเรา

ในฐานะธุรกิจที่มีความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์ประกอบกับทีมที่ปรึกษาที่มากประสบการณ์และประสบความสำเร็จมามากมาย
พวกเรามุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าทุกท่านในเครือข่ายพันธมิตรของเราเพื่อรักษาความร่วมมือและประสบสำเร็จไปด้วยกันในระยะยาว

advisory service1
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

มอบคำแนะนำที่เหมาะสมเกี่ยวกับข้อเสนอและธุรกรรมต่างๆในแง่ความเป็นไปได้และสมเหตุสมผลครอบคลุมถึงมูลค่ายุติธรรมของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาการจำหน่ายหรือยกเลิกการใช้สินทรัพย์ รายการเกี่ยวโยงการให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เป็นต้น

advisory service2
วาณิชธนกิจ

ครอบคลุมการประเมินมูลค่าธุรกิจ คำแนะนำการซื้อขาย การควบรวมและเข้าถือ ครองกิจการ การขายหุ้นใหกับบริษัท ในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงการขายหุ้น ระหว่างผู้ถือหุ้นเดิม

advisory service3
คำแนะนำเชิงยุทธศาสตร์

จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวให้กับลูกค้า ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท ให้คำแนะนำลูกค้าในประเด็นด้านกฎหมาย ทั้งยังช่วยนำเสนอแผนธุรกิจและ ยุทธศาสตร์การลงทุน ตลอดจน อัตลักษณ์ของแบรนด์ต่อตลาดการเงินและนักลงทุน

advisory service4
ตลาดทุน

มอบคำแนะนำเกี่ยวกับเงินทุนส่วนเจ้าของด้วยการเสนอและออกหลักทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ หลักทรัพย์แบบกึ่งเจ้าของกึ่งเจ้าหนี้ โดยให้คำแนะนำแก่บริษัทของคุณในทุกขั้นตอน

advisory service5
การแก้ปัญหาหนี้

ด้วยความเชี่ยวชาญในการหาทางออกที่รวดเร็วและง่ายดายที่สุดสำหรับทุกฝ่าย เราช่วยเหลือลูกค้าของเราด้วยการสร้างแผนการปรับโครงสร้างหนี้ที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่ายเพื่อลดการสูญเสียขาดทุนให้น้อยที่สุดสำหรับเจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริการที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ พร้อมมอบคำแนะนำที่เหมาะสมเกี่ยวกับข้อเสนอ และธุรกรรมต่างๆ ในแง่ความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล ซึ่งจะมีผลต่อผู้ถือหุ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้คำแนะนำของเรายังครอบคลุมถึงมูลค่ายุติธรรม ของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้มา การจำหน่าย หรือยกเลิกการใช้สินทรัพย์ รายการเกี่ยวโยงการให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือการแนะนำเรื่องการขอสละสิทธิ์ หรือผ่อนผันจากการทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ (กรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) หรือการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

วาณิชธนกิจ

บริการวาณิชธนกิจของเราครอบคลุมการประเมินมูลค่าธุรกิจ คำแนะนำการซื้อขาย การควบรวมและเข้าถือครองกิจการ รวมถึงกิจการร่วมค้าสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยหรือยังไม่ได้จดทะเบียน เราสามารถทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินหลักในทุกการตัดสินใจสำคัญทางธุรกิจ เราเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือลูกค้าในการซื้อธุรกิจที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน การขายหุ้นให้กับบริษัทในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงการเฟ้นหานักลงทุนผู้มีศักยภาพที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ทั้งผู้ถือหุ้นเดิมและพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่

คำแนะนำเชิงยุทธศาสตร์

ที่ฟินน์คอร์ป เรามุ่งมั่นพัฒนาบริการให้เหนือระดับอยู่เสมอ เราทำงานใกล้ชิดกับลูกค้าของเรา โดยเป็นส่วนหนึ่งของทีมวางแผนและพัฒนา เราจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวให้กับลูกค้าพันธมิตรของเราเพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและการเงินตลอดจนเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท เราทุ่มเททำงานให้กับลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าสามารถพึ่งพาการสนับสนุนของเราได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนเชื่อถือว่าคำแนะนำของเราปราศจากอคติและมีความเป็นกลางเสมอ เราพร้อมมอบคำแนะนำให้กับลูกค้าในประเด็นด้านกฎหมาย ทั้งยังช่วยลูกค้านำเสนอแผนธุรกิจและยุทธศาสตร์การลงทุนตลอดจนอัตลักษณ์ของแบรนด์ต่อตลาดการเงินและนักลงทุน

เรารู้ดีว่าการนำเสนอตัวเองต่อนักลงทุนรวมถึงการสื่อสารอัตลักษณ์ทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการลงทุนและการสร้างธุรกิจ ฟินน์คอร์ปสามารถจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างถูกเวลา โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องร้องขอ เราทำงานเชิงรุกเพื่อจัดการปัญหาโดยไม่ต้องรอให้เกิดผลกระทบ เราคาดการณ์ความต้องการของแต่ละองค์กรและเติมเต็มความต้องการเหล่านั้น หากจำเป็นต้องมีการลงทุนขนาดใหญ่เราจะจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยงและเส้นทางที่ชัดเจนสู่ความเข้มแข็งทางการเงินในตลาดกล่าวสรุป คือ เราจะวางแผนอนาคตด้วยกันกับลูกค้าและดำเนินการตามแผนนั้นเพื่อเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของลูกค้า

ตลาดทุน

การเสนอขายหลักทรัพย์
เรามอบคำแนะนำเกี่ยวกับเงินทุนส่วนเจ้าของด้วยการเสนอและออกหลักทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ หลักทรัพย์แบบกึ่งเจ้าของกึ่งเจ้าหนี้ เราสามารถให้คำแนะนำแก่บริษัทของคุณในทุกขั้นตอนการเสนอขายต่อสาธารณะของกองทุนรวม ตราสารทุนที่ระดมผ่านการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก การเสนอขายต่อสาธารณะ การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และแผนการถือครองหุ้นของพนักงาน ทั้งนี้ เนื่องจากเราทำงานในนามของลูกค้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เราจึงให้ความสำคัญต่อการพิจารณาว่าธุรกรรมที่ได้เสนอมาจะก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ หรือไม่ เราจะประเมินอย่างเข้มงวดว่าข้อเสนอนั้นเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้หรือไม่ นอกจากนี้ เรายังรักษาความลับของลูกค้าตลอดกระบวนการเสนอซื้อขายหลักทรัพย์อีกด้วย

การทำคำเสนอซื้อขาย
เราให้การสนับสนุนลูกค้าตลอดขั้นตอนการเข้าครอบครองหลักทรัพย์ โดยเราอาจทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับทุกหลักทรัพย์ของธุรกิจซึ่งการเข้าถือสิทธิ์จะเป็นการเข้าครอบครองบริษัทอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้เรายังช่วยเหลือในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แบบสมัครใจ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แบบบางส่วนหรือการเพิกถอนหุ้นจากหลักทรัพย์จดทะเบียนไม่ว่าจะในสถานการณ์ใด เราสามารถทำให้ขั้นตอนต่าง ๆ กระจ่างชัดเพื่อบริษัทของคุณได้

การแก้ปัญหาหนี้

Fynncorp คือผู้เชี่ยวชาญในการหาทางออกที่รวดเร็วและง่ายดายที่สุดสำหรับทุกฝ่าย เราช่วยเหลือลูกค้าของเราด้วยการสร้างแผนการปรับโครงสร้างหนี้ เราเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้และผู้ถือพันธบัตรเพื่อขอประวิงเวลาอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงมา การจ่ายชำระประมูลหนี้ การยกหนี้ และทางออกอื่น ๆ ที่เป็นไปได้เพื่อที่จะลดขั้นตอนการชำระคืนหนี้ นอกจากนี้ Fynncorp ยังสามารถช่วยเหลือด้านการรีไฟแนนซ์อีกด้วย

เราให้ความสะดวกในการปรับโครงสร้างหนี้ที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่ายเพื่อลดการสูญเสียขาดทุนให้น้อยที่สุดสำหรับเจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ โดยเราอาจใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การรวมหนี้ การลดค่าใช้จ่าย การรีไฟแนนซ์ การเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้และการลดการใช้คืนหนี้ให้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้

ทีมของเรา